Política de privacitat

Mitjançant aquest avís, s’informa que les dades personals que es proporcionin a través d’aquesta web seran tractades per ADEC ASSESSORS, B43415231, Rosselló, 3 2n, adectortosa@adecassessors.com(en endavant, el prestador de Servei).

La finalitat de l’tractament de les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzen a través de el present lloc web i, si s’escau, si els usuaris expressament ho consenten mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu de l’formulari de recollida de dades, remetre’ls informació sobre les activitats de l’prestador de Servei que puguin resultar del seu interès, per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en el formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el prestador de Servei podrà, depenent de el cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï. Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el seu consentiment a l’tractament.

Mitjançant aquest avís, s’informa que les dades personals que es proporcionin a través d’aquesta web seran tractades per ADEC ASSESSORS, B43415231, Rosselló, 3 2n, adectortosa@adecassessors.com(en endavant, el prestador de Servei).

Els usuaris hauran d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El prestador de Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .

Igualment, el prestador de Servei es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’ estat de la tecnologia.

El titular de les dades té dret a sol·licitar l’accés a ells, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se a la mateixa ia la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de dades, dirigint una comunicació escrita a ADEC ASSESSORSen la següent adreça postal Rosselló, 3 2ni / o electrònica adectortosa@adecassessors.comen la qual s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el prestador de Servei prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas de discrepàncies.

El prestador de Servei es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.

Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si estimen que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

Subscriu-te a la nostra newsletter

Recent Posts

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA